• OLEME AVATUD E-R 8:00 - 17:00

Müügitingimused

KAUR TRADE OÜ ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED

SISSEJUHATUS

Üldtingimused on dokument, mis määrab KAUR TRADE OÜ ja Ostja vaheliste suhete põhialused ja korra ning üldised tingimused KAUR TRADE OÜ ja Ostja vaheliste tehingute tegemisel.

MÕISTED

Pakkumus

on Müüja poolt Ostjale tehtud kirjalik pakkumine Toote ja/või Teenuse ostu-müügi tingimuste kohta, millistel Müüja kohustub Toote ja/või Teenuse Hinnapakkumise kehtivuse ajal Ostjale Toodet ja/või Teenust müüma. Pakkumus kehtib Pakkumuses nimetatud aja. Kui kehtivusaega ei ole märgitud, on see 30 päeva Pakkumuse kuupäevast. Pakkumusele lisatud pildid, joonised, kalkulatsioonid ja muud dokumendid on Müüja omand.

Leping

on Müüja ja Ostja vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe Toote ja/või Teenuse müümiseks ja ostmiseks. Pakkumusel põhinev Leping sõlmitakse, kui Ostja on teatanud Müüja poolt tehtud Pakkumuse vastuvõtmisest. Muul juhul loetakse Leping sõlmituks, kui Müüja on kinnitanud Tellimuse või Toote Poolte kokkuleppel kohale toimetanud, samuti juhul kui Ostja on Müüjale Pakkumuse, Tellimuse kinnituse, ettemaksuarve või muu informatsiooni alusel teinud ettemakse.
Kui Ostja esitatud Tellimuse kinnitus erineb oluliselt Müüja Pakkumusest loetakse, et Pakkumust ei ole heaks kiidetud ning Tehingut ei loeta sõlmituks. Kui Ostja tellimuses on võrreldes Müüja Pakkumusega ebaolulisi muudatusi, loetakse tehing sõlmituks vastavalt Müüja Pakkumuses ning Ostja Tellimuses olevatele tingimustele välja arvatud juhul, kui Müüja on viivitamatult teatanud, et ta ei nõustu muudatustega.

Müüja

on Osaühing Kaur Trade.

Ostja

on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või avaldab soovi osta Müüja poolt müüdavaid Tooteid või Teenuseid.

Pooled

on Müüja ja Ostja üheskoos.

Teenus

on teenus, mida Müüja Ostjale viimase soovil osutab ning mis seisneb Müüja poolt Ostjale vajaminevate Toodete töötlemises, Toodete remontimises/hooldamises ja Toodete transportimises.

Tehing

on Müüja poolt Ostjale Toote müümine või Teenuse osutamine.

Tellimus

on Ostja ja Müüja vaheline tellimuse kokkulepe, mida Müüja asub täitma ning mida loetakse Ostja ja Müüja vaheliseks teatud Toote ja/või Teenuse ostu-müügi kokkuleppeks.

Tarneaeg

on aeg Lepingu sõlmimisest, kokkulepitud tagatise või ettemaksu andmisest või Ostjalt tarneks vajalike andmete saamisest kuni Toote valduse Ostjale üleandmiseni või Teenuse täitmisega alustamiseni.

Tellimuse täitmise tähtaeg

on tähtaeg, millal Toode ja/või osutatud Teenus peab olema Ostjale üle antud. Tellimuse täitmise tähtaeg erineb Tarneajast Toote installeerimiseks ja Ostja personali väljaõpetamiseks vajaliku aja võrra või tegeliku Teenuse täitmise aja võrra.

Toode

on Ostja poolt tellitud ja Müüja poolt tarnitud ese. Müüja ei ole reeglina Toote valmistaja.

Õigussuhted

on õigussuhted, mis tekivad Ostja ja Müüja vahel, kui Ostja ostab Müüja Tooteid või kasutab Teenust.

Üldtingimused

on käesolevad üldised müügitingimused.

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Käesolevad Üldtingimused kehtivad kõigi Õigussuhete kohta.
1.2. Peale Üldtingimuste reguleerivad Õigussuhteid Eesti Vabariigi õigusnormid ja Tellimus ning Lepingu olemasolu korral ka Leping.
1.3. Üldtingimustega saab tutvuda Müüja kontoris aadressil Rehepapi tee 23, 61709 Soinaste küla, Kambja vald, Tartumaa või Müüja koduleheküljel internetis.
1.4. Kui Üldtingimused on Tellimusega vastuolus, kehtib Tellimuse kinnituses fikseeritu. Kui Üldtingimused või Tellimus on Lepinguga vastuolus, kehtib Lepingus fikseeritu.
1.5. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Üldtingimustes mitmust ja vastupidi. Üldtingimuste punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ega mõjuta mingil määral punktide sisu tõlgendamist.
1.6. Iga Üldtingimuste punkti tõlgendatakse koos Üldtingimuste teiste punktidega, lähtudes Üldtingimuste mõttest ja eesmärgist.

2. HINNAD

2.1. Toodetele kehtivad hinnad ei ole avaldatud Hinnakirjana, Toote hind antakse Ostjale igakordselt Pakkumusena Ostja päringu põhjal vastavalt Toote valmistajalt saadavale informatsioonile. Teenustele kehtivad hinnad on toodud Müüja poolt kehtestatud Hinnakirjas. Hinnakirjas sätestatud hinnad ei sisalda käibemaksu.
2.2. Müüjal on õigus teha ühepoolselt Hinnakirjas muudatusi. Muudatused jõustuvad muudatuste tegemise päevast või Müüja poolt kehtestatud tähtpäeval. Hinnakirja muudatused ei oma tagasiulatuvat jõudu Pakkumuste/Tellimuste suhtes, mis on sõlmitud enne Hinnakirja muutmist.
2.3. Kõikide tehingute hindadele lisandub käibemaks 22%.

3. TELLIMINE

3.1. Tellimuse esitamine tähendab, et Ostja on nõus käesolevate Müügi üldtingimustega ning Ostu-Müügi leping jõustub siis, kui Ostja tellimus on kinnitatud.
3.2. Tellimus tuleb esitada kas:

  • Elektroonselt e-kirja teel
  • Paberkandjal

3.3. Peale tellimuse saamist teavitab Müüja ostjat reaalsest tarneajast tellimuse kinnitusega kas paberkandjal, faxi või e-kirja näol, mis tuleb Ostja poolt üle vaadata, et välistada hilisemaid arusaamatusi Toodete ja/või parameetrite näol. Kui 3 tööpäeva lõpuks ei ole Ostja poolt tellimuse kinnituse kohta pretensiooni laekunud, loetakse tellimuse kinnitus täpseks ja heakskiidetuks. Juhul kui Pooled ei pea vajalikuks Lepingu sõlmimist, loetakse sellises olukorras Leping sõlmituks.
3.4. Kõik lisatingimused ja täpsustused tuleb esitada kas paberkandjal, faxina või e-kirjana.

4. TARNE

4.1. Üldjuhul tarnitakse Tooted Ostjale tingimusel ex-Works Toote valmistaja, kui Pakkumuses, Tellimuse kinnituses või Lepingus ei ole sätestatud teisiti.
4.2. Müüja poolt planeeritud Tarneaeg on orientiiriks, mida Müüja üritab täita ja anda endast kõik olenev selle saavutamiseks, kuid ei kanna vastutust selle üleminemisest tulenenud kulutustest. Müüja on kohustatud kohe, kui on saanud teate tarne hilinemisest, teatama sellest Ostjale, tehes ühtlasi teatavaks ka hilinemise põhjuse ja arvatava uue tarneaja. Juhul kui Toote valmistaja või see, kellelt Müüja Toote hangib, ei ole Müüjaga sõlmitud kokkulepet täitnud ja Müüja tarne seetõttu hilineb, ei ole Müüja kohustatud sellest tuleneda võivat kahju Ostjale kompenseerima, kui Lepingus pole sätestatud teisiti.
4.3. Tarne mittetähtaegne kohalejõudmine ei anna Ostjale õigust loobuda tellimusest või nõuda hilinemisest tekkinud kahjude hüvitamist.
4.4. Ostja kohustub tellitud Toote(d) vastu võtma ning Toote üleandmisel Ostja valdusesse läheb ka Toote juhusliku hävimise riisiko üle Müüjalt Ostjale.
4.4.1. Toode loetakse Ostja valdusesse läinuks:
a. Müüja ja Ostja vahelise Valduse üleandmise akti allkirjastamisega;
b. Ostja poolt Toote saatedokumentide allkirjastamisega;
c. Muul kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kinnitusega.

5. TASUMINE

5.1. Tasumine toimub arve alusel. Arve tuleb tasuda arvel toodud arveldusarvele ja arvel toodud tähtajaks.
5.1.1. Tasuda tohib ka Pakkumuse või Tellimuse kinnituse alusel. Sel juhul esitab Müüja koos Toote tarnega või Teenuse osutamisega Ostjale arve.
5.2. Maksetähtaja määrab Ostjale Müüja vastavalt kliendipõhisele krediidiotsusele. Kirjaliku Lepinguga müümisel määratakse maksetingimused Lepinguga.
5.3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Ostja maksetingimusi.
5.4. Maksetähtaja ületamisel lisandub arvele viivis 0,15% päevas tähtaegselt tasumata summast. Võlgnevuse sissenõudmiseks on Müüjal õigus pöörduda kolmandate isikute poole, kusjuures sissenõude kulud tasub võlgnik.

6. GARANTII

6.1. Garantii Toodetele on 1 aasta 5-päevase töönädala ja 8-tunnise tööpäeva korral, välja arvatud lõikeinstrumendid, mille garantii on spetsiifiline sõltuvalt instrumendist. Müüja on reeglina Tootja garantii edasiandja.
6.2. Ostja kannab vastutust Toodete mittesihipärase kasutamise eest.
6.3. Müüja ei võta vastutust Toodete puhul, mida ei kasutata selleks ettenähtud otstarbeks ja selleks ettenähtud kohas ning keskkonnas.
6.4. Kirjaliku Lepinguga müümisel käsitleb garantiitingimusi Leping.

7. VÄÄRAMATU JÕUD

Müüja ei ole kohustatud Lepingut täitma, kui looduslik takistus, tulekahju, streik, lokaut, sõda, mobilisatsioon, ekspordi- või impordikeeld, tootmise lõpetamine, tehnoloogiliste seadmete rike või hävinemine, transpordivahendite puudus, liiklustakistus või muu selline takistus, mida ei saa ületada, muudab võimatuks Toodete kohaletoimetamise.
Ka siis, kui Lepingu täitmine eeldaks ülemääraseid kulutusi võrreldes Ostjale sellest tuleneva kasuga, pole Müüja kohustatud Lepingut täitma. Müüja ei ole kohustatud hüvitama Ostjale punktis 7 mainitud juhtudel Lepingu täitmata jätmisest tulenevat kahju ja võib Lepingu lõpetada.

8. KOHALDATAV SEADUS

Üldistele müügitingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.