• OLEME AVATUD E-R 8:00 - 17:00

Hooldustingimused

KAUR TRADE OÜ HOOLDUSE ÜLDTINGIMUSED

SISSEJUHATUS

Üldtingimused on dokument, mis määrab KAUR TRADE OÜ (Teenusepakkuja) ja Kliendi vaheliste suhete põhialused ja korra ning üldised tingimused Teenusepakkuja ja Kliendi vaheliste tehingute tegemisel.

MÕISTED

Teenus

on teenus, mida Teenusepakkuja Kliendile viimase soovil osutab ning mis seisneb Teenusepakkuja poolt Kliendile vajaminevate Toodete töötlemises, Toodete remontimises/hooldamises ja Toodete transportimises.

Tehing

on Teenusepakkuja poolt Kliendile Teenuse osutamine.

Tellimus

on Teenusepakkuja ja Kliendi vaheline kirjalik tellimuse kokkulepe, mida Teenusepakkuja asub täitma ning mida loetakse Kliendi ja Teenusepakkuja vaheliseks teatud Teenuse ostu-müügi kokkuleppeks.

Garantiiremont

on Teenusepakkuja poolt Kliendile osutatav teenus Toote remondiks ja/või hoolduseks Toote garantiiajal, mis tuleneb Tootjatehase tingimustest või Müüja ja Ostja vahel sõlmitud ostu-müügi lepingust.

Tavaremont

on Teenusepakkuja poolt Kliendile osutatav teenus Toote remondiks ja/või hoolduseks peale Toote garantiiaja lõppemist.

Teenusepakkuja

on Osaühing Kaur Trade.

Klient

on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või avaldab soovi osta Teenusepakkuja poolt müüdavaid Teenuseid.

Pooled

on Teenusepakkuja ja Klient üheskoos.

Tarneaeg

on aeg Tellimuse esitamisest, kokkulepitud tagatise või ettemaksu andmisest või Kliendilt Tehinguks vajalike andmete saamisest kuni Teenuse täitmisega alustamiseni.

Teenuse täitmise tähtaeg

on tähtaeg, millal osutatud Teenus peab olema Ostjale üle antud. Tellimuse täitmise tähtaeg erineb Tarneajast tegeliku Teenuse täitmise aja võrra.

Õigussuhted

on õigussuhted, mis tekivad Ostja ja Müüja vahel, kui Ostja ostab Müüja Tooteid või kasutab Teenust.

Üldtingimused

on käesolevad üldised hooldustingimused.

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Käesolevad Üldtingimused kehtivad kõigi Õigussuhete kohta.
1.2. Peale Üldtingimuste reguleerivad Õigussuhteid Eesti Vabariigi õigusnormid ja Tellimus ning Lepingu olemasolu korral ka Leping.
1.3. Üldtingimustega saab tutvuda Müüja kontoris aadressil Rehepapi tee 23, 61709 Soinaste küla, Ülenurme vald, Tartumaa või Müüja koduleheküljel internetis https://kaurtrade.ee/hooldustingimused/
1.4. Kui Üldtingimused on Tellimusega vastuolus, kehtib Tellimuse kinnituses fikseeritu. Kui Üldtingimused või Tellimus on Lepinguga vastuolus, kehtib Lepingus fikseeritu.
1.5. Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Üldtingimustes mitmust ja vastupidi. Üldtingimuste punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ega mõjuta mingil määral punktide sisu tõlgendamist.
1.6. Iga Üldtingimuste punkti tõlgendatakse koos Üldtingimuste teiste punktidega, lähtudes Üldtingimuste mõttest ja eesmärgist.

2. HINNAD

2.1. Teenustele kehtivad hinnad on toodud Teenusepakkuja poolt kehtestatud Hinnakirjas. Hinnakirjas sätestatud hinnad ei sisalda käibemaksu.
2.2. Teenusepakkujal on õigus teha ühepoolselt Hinnakirjas muudatusi. Muudatused jõustuvad muudatuste tegemise päevast või Teenusepakkuja poolt kehtestatud tähtpäeval. Hinnakirja muudatused ei oma tagasiulatuvat jõudu Pakkumuste/Tellimuste suhtes, mis on sõlmitud enne Hinnakirja muutmist.
2.3. Kõikide tehingute hindadele lisandub tehingu teostamise hetkel kehtiv käibemaks.

3. TELLIMUS

3.1. Tellimuse esitamine tähendab, et Klient on nõus käesolevate Müügi üldtingimustega ning Tellimus jõustub siis, kui Kliendi tellimus on kinnitatud.
3.2. Tellimus tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
3.3. Peale tellimuse saamist teavitab Teenusepakkuja Klienti reaalsest tarneajast tellimuse kinnitusega kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, mis tuleb Kliendi poolt üle vaadata, et välistada hilisemaid arusaamatusi.
3.4. Kõik lisatingimused ja täpsustused tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

4. GARANTIIREMONT

4.1 Garantii kestvus on reeglina 12 (kaksteist) kuud Seadme töölerakendamisest. Seade loetakse töölerakendatuks paigaldusakti allkirjastamisest. CNC-seadmetel, mis registreerivad töötunde, loetakse töölerakendamise algust alates regulaarsete töötundide algusest. Juhul kui Seadme paigaldamine ja/või väljaõpe kestavad Ostajast tingitud põhjustel kauem Pakkumuses või Lepingus ettenähtust, algab garantiiaja arvestus hiljemalt ühe kuu möödumisel valduse üleandmisest, välja arvatud juhul kui paigaldus- ja väljaõppeaeg ületab Pakkumuses või Lepingus toodud tingimuste tõttu ühte kuud. Sel juhul algab garantiiaeg tootjapoolse paigaldusakti allkirjastamisest.
4.1.1 Garantii hõlmab Seadme valmistamise- ja materjalidefekte, ebapiisavast pakendamisest tulenevaid vigastusi ning paigaldusdefekte.
4.1.2 Garantii kehtib ainult Seadme hoolduspäeviku täitmise korral. Hoolduspäeviku vormi koostab Klient, mille aluseks võetakse Seadme tootjapoolne kasutus- ja hooldusjuhend.
4.2 Kui Seade või selle osad on vigased, peab Teenusepakkuja need garantiiajal asendama või parandama 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast Kliendi poolt vastava kirjaliku teate saamist (teate saamise päevaks arvestatakse tööpäevade aega kella 9.00-st kuni 17.00-ni) ja Kliendipoolset infoedastust hoolduspäeviku andmete alusel ning tehniliste asjaolukirjelduste esitamist. Pooled lepivad kokku pikema aja asendamiseks või parandamiseks, kui Teenusepakkuja poolt on tõendatud põhjused (tootjapoolne materjal/varuosa ei ole objektiivselt mõistlikult kättesaadav sätestatud aja jooksul), mis muudavad võimatuks teostada asendamine või parandamine käesolevas Punktis sätestatud tingimustel. Juhul kui Klient leiab vajaliku materjali/varuosa kiiremini kui Teenusepakkuja enda tellimiskirja alusel, on Kliendil õigus enda riisikol see materjal/varuosa ise soetada.
4.3 Kui tehniku saabumisel Kliendi juurde selgub, et Seadme kahjustumine (rike) pole seotud garantiitingimustega, tasub Klient kõik Teenusepakkuja kulud kehtiva hinnakirja alusel, mille leiab aadressil: https://kaurtrade.ee/hooldus/.
4.4 Garantiiajal kõrvaldab Teenusepakkuja süsteemivead ja asendab vigased osad tasuta (s.h. varjatud defektide korral), Sõidukulud Kliendi asukohta ja tagasi ning vajadusel majutuskulud tasub Klient kehtiva hinnakirja alusel.

5. TAVAREMONT

5.1 Seadme kahjustumise (rikke) korral või remondi/hoolduse vajaduse korral reageerib Teenusepakkuja kirjalikule teatele, mis esitatakse e-kirja teel service@kaurtrade.ee, mõistliku aja jooksul (mitte enam kui 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul ja puhkepäevadel pärast vastava teate saamist Kliendilt mitte hiljem kui 24 tunni jooksul järgmise tööpäeva algusest). Reageerimine seisneb telefonitsi kontaktivõtmises Kliendiga eesmärgiga teha võimalikult täpselt kindlaks tekkinud rikke iseloom ja võimalusel põhjus. Klient esitab esimesel võimalusel Teenusepakkujale hoolduspäeviku andmed. Vajadusel on Teenusepakkujal õigus küsida Kliendilt fotosid vigasest sõlmest või rikkest, mis saadetakse Teenusepakkujale e-kirja teel service@kaurtrade.ee. Kui telefonikonsultatsiooni põhjal on rikke olemus ja põhjus tuvastatavad ja Klient suudab rikke oma jõududega kõrvaldada, annab Teenusepakkuja talle selleks kirjaliku loa (e-kirja teel). Juhul kui rikke olemust ja/või põhjust ei õnnestu telefonikonsultatsiooni või e-kirjavahetuse teel kindlaks teha või kui Klient ei suuda riket oma jõududega kõrvaldada, saadab Teenusepakkuja mõistliku aja jooksul tehniku rikke(te) kõrvaldamiseks.
6.4 Allkirjastatud või allkirjastatuks loetud akti alusel väljastatakse Kliendile tavahoolduse korral arve.

7. TASUMINE

7.1. Tasumine toimub arve alusel. Arve tuleb tasuda arvel toodud arveldusarvele ja arvel toodud tähtajaks.
7.1.1. Tasuda tohib ka Pakkumuse või Tellimuse kinnituse alusel. Sel juhul esitab Teenusepakkuja peale Teenuse osutamist Kliendile arve.
7.2. Maksetähtaja määrab Kliendile Teenusepakkuja vastavalt kliendipõhisele krediidiotsusele.
7.3. Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt muuta Kliendi maksetingimusi.
7.4. Maksetähtaja ületamisel lisandub arvele viivis 0,15% päevas tähtaegselt tasumata summast. Võlgnevuse sissenõudmiseks on Teenusepakkujal õigus pöörduda kolmandate isikute poole, kusjuures sissenõude kulud tasub võlgnik.

8. GARANTII

8.2. Klient kannab vastutust Seadmete mittesihipärase kasutamise eest.

9. VÄÄRAMATU JÕUD

Teenusepakkuja ei ole kohustatud Tellimust täitma, kui looduslik takistus, tulekahju, streik, lokaut, sõda, mobilisatsioon, ekspordi- või impordikeeld, tootmise lõpetamine, tehnoloogiliste seadmete rike või hävinemine, transpordivahendite puudus, liiklustakistus või muu selline takistus, mida ei saa ületada, muudab võimatuks Teenuse osutamise.
Ka siis, kui Tellimuse täitmine eeldaks ülemääraseid kulutusi võrreldes Kliendile sellest tuleneva kasuga, pole Teenuseosutaja kohustatud Tellimust täitma. Teenuseosutaja ei ole kohustatud hüvitama Kliendile punktis 9 mainitud juhtudel Tellimuse täitmata jätmisest tulenevat kahju ja võib Tellimuse lõpetada.

10. KOHALDATAV SEADUS

Üldistele hooldustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.